AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. INFORMACIÓN GENERAL

Els responsables d’aquest lloc web són:

Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant, EMATSA), amb domicili a la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, de Tarragona (43007) i NIF núm. A43049956

Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, amb NIF V-43661883, i domicili social a Tarragona, al Carrer Joan Maragall, 1, 43003. Telèfon de contacte 977259900 i adreça de correu electrònic xarxa@xarxatecla.cat

BASF Española S.L. Can Ràbia 3  08017 Barcelona. http://www.basf.es. N.I.F. B-08200388 – Inscrita en el R. M. de Barcelona, hoja B-85789

2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB
Aquest avís legal (en endavant, “condicions generals” o “avís”) regula l’accés i l’ús de la pàgina web.
Qualsevol persona que accedeixi al web tindrà la consideració d’usuari, i s’obliga al compliment de les condicions generals vigents en cada moment.
L’ús d’alguns serveis que s’ofereixen en aquest lloc web pot estar sotmès a condicions particulars pròpies que, en alguns casos, substitueixen, completen o modifiquen aquest avís. Amb anterioritat a l’ús d’aquests serveis, l’usuari ha de llegir atentament i acceptar les condicions particulars corresponents.
El web està adreçat a usuaris majors d’edat. El web permet la realització d’inscripcions  a l’esdeveniment Tarragona Sostenible en línia. Qualsevol inscripció feta a través del web ha de ser efectuat en nom propi, garantint que la informació que, si escau, es faciliti ha estat obtinguda per mitjans lícits i que es correspon amb la situació real de l’usuari.

Està prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla, BASF o qualsevol tercer. En utilitzar el lloc web, l’usuari es compromet a no practicar cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos o els drets d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla, BASF o de tercers; que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol manera, utilitzar el lloc web normalment.
S’adopten les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, no es pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i en els fitxers que contenen.
EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla, BASF es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web sens perjudici de les obligacions que derivin de la normativa sobre protecció de consumidors i usuaris o altres normes aplicables.

3. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF tenen la propietat exclusiva de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, a més de tota la informació que conté el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que hi aparegui), o bé posseeixen els drets suficients per fer-ne ús.
Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts o elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, en tot moment i amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, a EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF, incloent-hi qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l’usuari. L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades per EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF, els noms comercials, els dissenys i el know-how, com tampoc cap altre signe distintiu EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF, sense el seu consentiment previ i exprés.
L’usuari no podrà modificar ni reproduir, parcialment ni totalment, aquesta informació sense el consentiment previ i exprés d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF.  Amb caràcter enunciatiu però no limitador:
• L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir ni manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF , ni tampoc cap altre mecanisme de protecció.
• L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar ni invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest lloc web, la revenda, a més de la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF,  donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. Les marques (els signes distintius i els logotips) que apareixen al lloc web són de titularitat exclusiva d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF , i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF no són responsables dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu web, llevat que es disposi una altra cosa en les normes de protecció de consumidors i usuaris que resultin aplicables. Especialment, EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF no responen ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté aquest lloc web i que poden dirigir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF no responen dels continguts, ni de l’estat dels llocs ni de les pàgines web esmentats, l’accés als quals, a través d’aquest lloc web, tampoc no implica que EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF en recomanin o n’aprovin els continguts.

EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF no es fan responsables dels danys o els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes que resultin del mal funcionament o de l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui l’efectua. EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF no responen de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació. EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF no es fan responsables dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al programari o al sistema informàtic de l’usuari, ni tampoc als fitxers o als documents que hi tingui emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador que l’usuari ha utilitzat per connectar-se als serveis i als continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades. En qualsevol cas, correspon a l’usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics nocius.

5. HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS
L’usuari que pretengui establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web Tgnsostenible.cat d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF ha d’obtenir una autorització prèvia i per escrit d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF dels seus continguts o serveis. En tot cas, EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF es reserven el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.
Al lloc web d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca i l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons), directoris o instruments de cerca que permeten a l’usuari accedir a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats).

EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF no ofereixen ni comercialitzen per si mateixos o a través de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aproven, ni supervisen ni controlen de cap manera els continguts, ni els serveis ni tampoc cap material de cap naturalesa que continguin. En conseqüència, l’usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través d’aquests.
L’existència de llocs enllaçats no pressuposa, en cap cas, la formalització d’acords amb els responsables o els titulars d’aquests llocs, ni tampoc la recomanació, la promoció o la identificació d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF amb les manifestacions, els continguts o els serveis que s’hi ofereixen.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL WEB

QUINA FINALITAT TÉ AQUESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS?
Aquesta política té per objectiu donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que facilites o que recollim a través de la web d’EMATSA, Xarxa Sanitària o Social Santa Tecla i BASF (en endavant, el “lloc web” o la “web”)

Al web es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per tercers. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES OBTINGUDES A TRAVÉS D’AQUEST LLOC WEB?
Els responsables del tractament de les dades personals obtingudes a través d’aquest lloc web són:

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA, amb domicili a la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, de Tarragona (43007) i NIF núm. A43049956.

Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, amb NIF V-43661883, i domicili social a Tarragona, al Carrer Joan Maragall, 1, 43003. Telèfon de contacte 977259900 i adreça de correu electrònic xarxa@xarxatecla.cat.

BASF Alexandra Haug EU Data Protection Officer 67056 Ludwigshafen +49 (0) 621 60-0 i correu electrònic: data-protection.eu@BASF.com

QUIN TIPUS DE DADES RECULLEN EMATSA. XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA I BASF OBTINGUDES A TRAVÉS D’AQUEST LLOC WEB, PER A QUÈ S’UTILITZEN I QUINA ÉS LA BASE DE LEGITIMACIÓ?
Visitar el web d’EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que fas (que no sempre ens permetrà identificar l’usuari) mitjançant galetes instal·lades al teu equip. Si us plau, consulta’n més detalls a la nostra Política de Cookies.

L’usuari del web pot efectuar diferents gestions per a les quals caldrà tractar-ne les dades personals:

Gestió de l’esdeveniment I Jornada a Tarragona pel Desenvolupament Sostenible, es poden sol·licitar dades identificatives (nom, cognoms i empresa o organització), dades de contacte (adreça electrònica). Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la inscripció continguda al formulari al qual s’accedeix i que es completa.

La base de legitimació és el consentiment donat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF .

L’usuari que es relaciona amb EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF per tal d’inscriure’s a la I Jornada a Tarragona pel Desenvolupament Sostenible, pot trobar més informació sobre el tractament de les seves dades a la INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF tracten les dades a partir del consentiment donat per l’usuari que les facilita, el qual es posa en contacte de manera voluntària amb EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF.

QUI POT ACCEDIR A LES DADES PERSONALS FACILITADES A EMATSA, XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA I BASF A TRAVÉS D’AQUEST LLOC WEB?
EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF compta amb prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques pròpies de la gestió de l’esdeveniment I Jornada a Tarragona pel Desenvolupament Sostenible en el seu cas hauran d’accedir a les seves dades per a poder realitzar la correcta inscripció. Aquests prestadors tindran la condició d’Encarregats del tractament d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions d’EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF. En cap cas utilitzaran les dades personals de l’Usuari per a finalitats pròpies o diferents a les detallades en aquesta Política.

A QUI COMUNIQUEM LES TEVES DADES?
EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF no comuniquen les seves dades personals a tercers, tret que vostè ho consenti o que estiguem obligats per una llei.

Quan sigui necessari el seu consentiment per a comunicar les seves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades l’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les seves dades personals.

 

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades es mantindran pel temps estrictament necessari per complir les finalitats descrites en els apartats anteriors. Transcorregut aquest termini, haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional als efectes d’atendre possibles responsabilitats derivades dels serveis facilitats o dels tractaments realitzats.

QUINS SON ELS SEUS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I COM POT EXERCIR-LOS?
La Llei li reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades:

 

A més, pels tractaments per als que hagi atorgat el seu consentiment, vostè podrà retirar-lo en qualsevol moment.

Per exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, serà suficient que ens enviï la seva sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

EMATSA

Per correu postal a l’adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona (43007)
Registrant la seva sol·licitud a les oficines d’EMATSA
Por correu electrònic adreçat a ematsa@ematsa.cat

Serà necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s’actuï a través de representació legal haurà d’aportar-se, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA

Per correu electrònic adreçat a protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona. En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

BASF

Contactant amb el responsable regional de protecció de dades i llibertat d’informació de Renania-Palatinado
Hintere Bleiche 34
55116 Maguncia

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

Adreça electrònica: poststelle@datenschutz.rlp.de

 

EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, BASF respondran el més aviat possible i en tot cas dins del termini d’un mes a les sol·licituds rebudes. El termini podrà prorrogar-se fins a dos mesos més tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, BASF informaran l’interessat sobre aquesta circumstància indicant els motius de la dilació.

L’exercici de drets és gratuït. No obstant això, EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF es reserven el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d’acord amb el RGPD, es podrà optar directament per no contestar a la sol·licitud rebuda.

EMATSA, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i BASF ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

EMATSA

Correu electrònic: dpd@ematsa.cat
Correu Postal: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n de Tarragona (43007). A l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.
La seva petició serà tractada de manera confidencial i rebrà una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA

Correu electrònic a protecciodades@xarxatecla.cat. o un escrit a c/ Joan Maragall, 1 43003 de Tarragona o

BASF

Contactant amb el responsable regional de protecció de dades i llibertat d’informació de Renania-Palatinado
Hintere Bleiche 34
55116 Maguncia

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

Adreça electrònica: poststelle@datenschutz.rlp.de

En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

VOLS COMENTAR LA JORNADA?